Ursynów Zarząd Dzielnicy Rada Dzielnicy Urząd Dzielnicy Dla mieszkańców Multimedia Wybory samorządowe 2014
 Obsługa mieszkańców    Ogłoszenia   Sprawy w urzędzie   Wydziały   Delegatury   Jednostki organizacyjne   Struktura Urzędu 

  Wyszukiwanie zaawansowane 
UrsynówINFO  UrsynówSMS  Internetowe interwencje drogowe  Zapytaj burmistrza  Facebook  BIP
Komunikaty i ogłoszenia
Ogłoszenia o inwestycjach mogących wpływać na środowisko naturalne i innych
Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 
Urząd Dzielnicy Ursynów
Al. KEN 61 (metro "Imielin")
centrala: 22 54 57 100
fax: 22 54 57 291

Wydział Obsługi Mieszkańców
poniedziałek: 8.00-18.00
wtorek-piątek: 8.00-16.00
Informacja: 22 54 57 200
Osoby niesłyszące mogą skorzystać z pomocy pracownika znającego język migowy We speak English
22 54 57 156
22 54 57 301
   
Bezpłatna infolinia
800 120 177

Urząd Stanu Cywilnego
kancelaria: 22 443 13 37
małżeństwa: 22 443 13 38
  22 443 13 39
zgony: 22 443 13 36
urodzenia: 22 443 13 35
fax: 22 545 74 23

Referat Paszportów Nr 4
Wojewódzki Urząd Mazowiecki

tel.:    
22 85 51 006
fax:     
22 85 50 975

 
PROWADZONE PROGRAMY
Strona główna » Urząd Dzielnicy » Ogłoszenia » Komunikaty i ogłoszenia 
Obwieszczenie w sprawie wydania Decyzji Nr 38/CP/2014 z dnia 06.10.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji (7 października 2014)
Znak: UD-XII-WAB.U.6733.23.2014.MSA

Warszawa, dnia 06.10.2014r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. - Dz. U. z 2012r., poz. 647) oraz art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.- Dz. U. z 2013r. poz. 267) art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 ze zm.) oraz § 17 pkt 4 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z 18 grudnia 2008r. w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m. st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485 ze zm.) niniejszym zawiadamiam, że na wniosek Pani Katarzyny Jabłońskiej - pełnomocnika Dalia Warszawa S.A. została wydana Decyzja Nr 38/CP/2014 z dnia 06.10.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN200-2xDN100 od komory UW-24/P-2 do komory UW-24/P-2/L-3, zlokalizowanej na częściach działek nr ew.: 1, 7/15, 7/22 i 9/4 obręb 1-11-09 w rejonie ul. Lokajskiego, na terenie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

W związku z powyższym zawiadamiam, że zgodnie z art. 10 kpa strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursynów Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, pokój 310.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Zarządu Dzielnicy Ursynów Miasta st. Warszawy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 53 ust 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (…) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. cyt: „(…) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.”

Administracja  |  Redakcja  |  Mapa serwisu  |  Zgłoś błąd  |  O serwisie
© Copyright by Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy, 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61      Liczba odwiedzin: 871052 Wykonanie: AI