Ursynów Zarząd Dzielnicy Rada Dzielnicy Urząd Dzielnicy Dla mieszkańców Multimedia Wybory samorządowe 2014
 Prezydium Rady   Radni   Uchwały i stanowiska   Sesje Rady   Komisje    Wysłuchania publiczne   Archiwum   Jednostki pomocnicze 

  Wyszukiwanie zaawansowane 
UrsynówINFO  UrsynówSMS  Internetowe interwencje drogowe  Zapytaj burmistrza  Facebook  BIP
Wybory samorządowe 2006
Archiwum Dzielnicy Warszawa-Ursynów 2002-2006
Archiwum Gminy Warszawa-Ursynów 1994-2002
 
Urząd Dzielnicy Ursynów
Al. KEN 61 (metro "Imielin")
centrala: 22 54 57 100
fax: 22 54 57 291

Wydział Obsługi Mieszkańców
poniedziałek: 8.00-18.00
wtorek-piątek: 8.00-16.00
Informacja: 22 54 57 200
Osoby niesłyszące mogą skorzystać z pomocy pracownika znającego język migowy We speak English
22 54 57 156
22 54 57 301
   
Bezpłatna infolinia
800 120 177

Urząd Stanu Cywilnego
kancelaria: 22 443 13 37
małżeństwa: 22 443 13 38
  22 443 13 39
zgony: 22 443 13 36
urodzenia: 22 443 13 35
fax: 22 545 74 23

Referat Paszportów Nr 4
Wojewódzki Urząd Mazowiecki

tel.:    
22 85 51 006
fax:     
22 85 50 975

 
PROWADZONE PROGRAMY
Strona główna » Rada Dzielnicy » Archiwum » Archiwum Gminy Warszawa-Ursynów 1994-2002 » Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Warszawa - Ursynów  » Omówienie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Warszawa - Ursynów  
Realizując przepisy wynikające z ustaw:

 • zagospodarowaniu przestrzennym
 • o samorządzie gminnym


w Gminie Warszawa - Ursynów sporządzono studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest to dokument, którego ustalenia są wiążące dla Zarządu i Rady Gminy w kwestii prowadzenia polityki przestrzennej, która realizowana jest m. in. poprzez uchwalanie i opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwzględnia cele i kierunki polityki przestrzennej państwa na obszarze województwa mazowieckiego oraz uwarunkowania rozwoju przestrzennego miasta stołecznego Warszawy jako całości. Uwzględnienie tych założeń oraz ustaleń przyjętych w innych dokumentach, w jednym spójnym opracowaniu, umożliwi władzom gminy prowadzenie prawidłowej i racjonalnej polityki w zakresie zagospodarowania przestrzennego na Ursynowie. Ponadto studium określa politykę przestrzenną w gminie również na tle uwarunkowań wynikających ze stanu środowiska przyrodniczego, kulturowego oraz dotychczasowego stanu zagospodarowania. Z punktu widzenia ochrony tych walorów, poprawy warunków życia ludności a także ekonomicznych walorów przestrzeni gminy i presji urbanizacyjnej, studium wytycza najkorzystniejsze kierunki przekształceń i rozwoju przestrzennego gminy, w najbliższym okresie oraz w okresie perspektywicznym (do 2015 r. i kierunkowym.)

W opracowaniu uwzględniono uwarunkowania i analizy środowiska miejskiego w zakresie:
 • przyrodniczo-ekologicznym (ochrona środowiska i zdrowia mieszkańców)
 • kulturowym (konserwacja, walory architektoniczno-krajobrazowe)
 • społeczno-ekonomicznym (stan własności, użytkowanie, wartość i promocja terenów)
 • technicznym (rozwój systemów komunikacji, transportu i inżynierii miejskiej)
 • funkcjonalno-przestrzennym (kompozycja układów przestrzennych i architektura całego obszaru gminy)


Studium obejmuje obszar całej gminy Ursynów, czyli powierzchnię 44,6 km2 co stanowi 9% ogólnej powierzchni m. st. Warszawy. Wg stanu na dzień 31.12.1999 r. Ursynów liczy 112 932 mieszkańców.

I. Zasady ochrony środowiska kulturowego

Na Ursynowie znajduje się kilka obiektów objętych ochroną Konserwatora Zabytków, dla których opracowano ściśle określone, zgodne z sugestiami konserwatorskimi, kierunki działań. Będą to przede wszystkim prace zmierzające do odtworzenia stanu pierwotnego oraz zabezpieczenia przed degradacją. Ponadto postuluje się rozważenie możliwości objęcia opieką Konserwatora Zabytków dalszych pięciu obiektów. Studium zakłada również potrzebę ustalenia wartości historycznej niektórych zabudowań z okresu międzywojennego, obszarów obserwacji archeologicznej, uwzględnienia historycznych traktów komunikacyjnych w opracowaniach projektowych oraz integracji zachowanych fragmentów dawnego układu przestrzennego z projektami współczesnymi.II. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego

Zasady ochrony środowiska i kształtowania krajobrazu w gminie Warszawa - Ursynówmożna sprowadzić do następujących działań:

1. Ochrona istniejących zasobów przyrodniczych gminy

a) ochrona prawna
Podlegają jej rezerwaty i pomniki przyrody, obszar znajdujący się pod opieką Konserwatora Przyrody oraz Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu. Ochrona polega w tym przypadku na ograniczeniu ich zagospodarowania do form nieuciążliwych i wykluczeniu działań, które mogłyby naruszyć równowagę przyrodniczą. Obowiązuje pełna ochrona zasobów i walorów środowiska.

b) ochrona istniejących elementów przyrodniczych, budujących system przyrodniczy gminy
Podlegają jej głównie lasy, parki, zieleńce i obiekty sportowe w zieleni. W stosunku do tych obiektów ochrona sprowadza się do zachowania dotychczasowych funkcji, pielęgnacji drzewostanu oraz zakazu lokalizacji obiektów i urządzeń nie związanych z funkcją terenu. Ponadto postuluje się zachowanie nie kolidujących z funkcją przyrodniczą form zagospodarowania terenów otwartych, uzupełniających system przyrodniczy gminy, zwłaszcza, że pełnią one często ważne funkcje klimatyczne.

c) ochrona systemu hydrograficznego

d) ochrona krajobrazu i powierzchni ziemi
Wymaga to podjęcia szeregu działań mających na celu przede wszystkim przywrócenie obiektom i obszarom zdegradowanym ich utraconych walorów. Równie ważna jest dbałość o utrzymanie i pielęgnację obiektów o walorach przyrodniczo-krajobrazowych poprzez oddzielenie ich od zabudowy strefami ochronnymi oraz zachowanie na tych terenach znacznej większości powierzchni biologicznie czynnej.

e) ochrona powietrza

2. Ochrona przed uciążliwościami
Studium zakłada konieczność eliminacji obiektów uciążliwych i szkodliwych dla środowiska z terenów gminy. Inwestycje mogące pogorszyć stan środowiska ograniczone są do obiektów niezbędnych dla funkcjonowania gminy, a ich realizacja obwarowana została szczegółowymi przepisami. Na obszarach narażonych na uciążliwości związane z ruchem ulicznym i hałasem lotniczym postuluje się stopniową eliminację zabudowy mieszkaniowej, zabezpieczenia akustyczne, pasy zieleni izolacyjnej. Planowane jest także podjęcie działań zmierzających do poprawy organizacji ruchu drogowego, rozwoju sieci dróg i poprawy ich jakości, wprowadzenia stref niedostępnych dla ruchu kołowego oraz rozwoju transportu zbiorowego. W tym punkcie bardzo istotne jest również zagospodarowanie odpadów, tworzenie warunków do selektywnej zbiórki odpadów przeznaczonych do wykorzystania a przede wszystkim wprowadzenie programów edukacyjnych w tej dziedzinie.

3. Kształtowanie krajobrazu i terenów przyrodniczo czynnych
Gmina planuje podniesienie walorów krajobrazowych Ursynowa oraz poprawę funkcjonowania środowiska. W tym celu zostaną utworzone nowe tereny zieleni ogólnodostępnej, czyli parki, zieleńce, obiekty sportowe i rekreacyjne. Powstaną one m. in. przy ul. Romera, na osiedlu Na Skraju, w okolicy Jeziorka Imielińskiego, Lasu Kabackiego i Parku Natolińskiego, wokół dębu Mieszko oraz wokół jezior i oczek wodnych w Zachodnim Paśmie Pyrskim. Zostaną także zrekonstruowane i zrewaloryzowane historyczne założenia parkowe - Park Łączyny i Gucin-Gaj. Planuje się również zwiększenie powierzchni lasów poprzez dolesienie terenów położonych w obrębie Rezerwatu Przyrody Las Kabacki.III. Prognoza rozwoju demograficznego

Struktura ludności Ursynowa znacznie odbiega od struktury ludności całej Warszawy, ponieważ zamieszkują tu głównie ludzie młodzi, duży jest udział ludności w wieku przedprodukcyjnym - 38/100 osób a przy jednoczesnym niskim udziale osób w wieku poprodukcyjnym - 9/100 osób w wieku produkcyjnym.

Jednocześnie bardzo wysoki jest odsetek ludności z wyższym wykształceniem - 30,1 % osób w wieku 25 lat ma wyższe wykształcenie a 41,3% wykształcenie średnie, co ma według badaczy bezpośredni związek z niskim przyrostem naturalnym na terenie gminy - najniższy w Warszawie wskaźnik płodności kobiet. W ciągu najbliższych 10 lat liczba urodzeń na terenie Ursynowa będzie jednak systematycznie wzrastać - do roku 2010 osiągnie poziom 700 urodzeń rocznie. W najbliższych latach będzie występował niewielki dodatni przyrost naturalny, który osiągnie w 2005 roku poziom ok. 200 osób rocznie, po czym nastąpi ubytek naturalny do 400 osób w 2015 roku.

Przewiduje się, że ludność Ursynowa osiągnie w 2015 roku 128 300 osób. Warto jednak podkreślić, że liczba ta nie uwzględnia przyrostu ludności związanego z uruchamianiem nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz jednorodzinną, co może spowodować różnice w prognozowanych zjawiskach demograficznych.

Gmina Ursynów jest korzystnie położona w południowej części Warszawy i uznawana za dobre miejsce do zamieszkania. Wpływa na to sąsiedztwo terenów zielonych oraz bardzo dobre połączenia komunikacyjne ze Śródmieściem. Zachęcające warunki do inwestowania spowodują, że powstaną nowe miejsca pracy, zwłaszcza w sektorze handlu i usług. W oparciu o analizę planów zagospodarowania przestrzennego, wykonywanych dla gminy, należy przewidywać, że docelowa chłonność terenów Ursynowa może wynieść ok. 177 000 mieszkańców.IV. Koncepcja systemu komunikacyjnego

Podstawową sieć drogowo-uliczną tworzyć będą:
 • ulice główne ruchu przyspieszonego - Rzymowskiego-Dolina Służewiecka i Puławska
 • ulice główne - ciąg Rosoła-Rosnowskiego
 • ciąg Pileckiego-Stryjeńskich-Wąwozowa
 • ciąg Płaskowickiej-proj. "Górna+
 • Poleczki
 • ciąg proj. Mysiadło-Kuropatwy
 • ulice zbiorcze, m. in.: Al. KEN, ul. Belgradzka, Ciszewskiego.


Układ komunikacji publicznej będzie funkcjonować w oparciu o linię metra, gdzie należy tworzyć przystanki i pętle autobusowe oraz parkingi. Rozbudowywane będą trasy autobusów na terenach wzrastającej intensywności zabudowy. Dla poprawy obsługi terenów położonych po zachodniej stronie ul. Puławskiej postuluje się wykorzystanie istniejącej linii kolejowej, przy założeniu zwiększenia częstotliwości kursów oraz wprowadzeniu czterech dodatkowych przystanków. Istnieje także koncepcja wykorzystania bocznicy metra dla potrzeb komunikacji publicznej i zrealizowania tam linię tramwaju miejskiegoV. Docelowe standardy obsługi mieszkańców

Gmina Ursynów jest obecnie wciąż wielkim placem budowy. Pozostało jeszcze sporo miejsca na kolejne inwestycje mieszkaniowe ale także usługowo-handlowe i inne obiekty infrastruktury społecznej. Pomimo intensywnej zabudowy warunki mieszkaniowe na Ursynowie wciąż odbiegają od standardów europejskich, głównie pod względem ilości powierzchni mieszkaniowej, przypadającej na osobę: na Ursynowie, wg. danych z 1998 r., jest to 15 m2 p.uż / os. podczas gdy np. w Wielkiej Brytanii norma wynosi 40 m2 p.uż. / os. Podobnie rzecz ma się z liczbą mieszkań w stosunku do liczby mieszkańców. Dlatego w Gminie Ursynów planuje się osiągnięcie standardów europejskich w liczbie mieszkań - 400/1000 mieszkańców oraz w powierzchni użytkowej mieszkań - 30m2 p.uż. / osobę.

Istotnym zagadnieniem w zakresie mieszkalnictwa jest budowa mieszkań komunalnych. Obecnie realizowany jest zespół nowych budynków komunalnych, w których zamieszkiwaliby dotychczasowi lokatorzy ursynowskich mieszkań komunalnych, które nie spełniają podstawowych wymogów sanitarnych i budowlanych. Pierwszy z tych budynków ma powstać u zbiegu ulic Płaskowickiej i Pileckiego. Planowanych jest tam ok. 100 mieszkań. Rozwój budownictwa mieszkaniowego jest jednym z najpoważniejszych zadań dla Gminy. Będzie służyć ludności o niższych dochodach i zapewni im cywilizowane standardy zamieszkania. Postuluje się rozwój tej formuły zgodnie z odrębnie opracowanym "Programem budownictwa komunalnego+.

Dalszemu rozwojowi funkcji mieszkaniowej na Ursynowie musi towarzyszyć zrównoważony rozwój już istniejących elementów infrastruktury społecznej, czyli oświaty, kultury, ochrony zdrowia oraz usług. Wyposażenie gminy w obiekty i urządzenia usługowe zdecydowanie określa poziom życia mieszkańców. Gmina ma obowiązek zabezpieczyć wyposażenie w obiekty obsługi ludności w zakresie:

 • podstawowej ochrony zdrowia i opieki społecznej
 • oświaty publicznej
 • bezpieczeństwa publicznego
 • podstawowych obiektów kultury i sztuki
 • obiekty i tereny rekreacji i wypoczynku
 • oraz tworzyć warunki rozwoju dla niepublicznych form tych funkcji.


Handel i usługi

Rozwój w tej dziedzinie uzależniony jest od sił popytu i podaży, nie leży zatem w gestii gminy, która ogranicza się do wyznaczenia obszarów, na których działalność handlowo-usługowa powinna mieć miejsce, z uwagi na powiększające się w tych rejonach zasoby mieszkaniowe.

Oświata
Na Ursynowie przewidziano jeszcze siedem rezerw terenowych pod przyszłe obiekty oświatowe, aby zaspokoić potrzeby docelowej liczby mieszkańców. Na Ursynowie Wysokim, w części północnej mogą powstać obiekty oświaty niepublicznej, co wzbogaci istniejącą ofertę dla dzieci i młodzieży z tego rejonu. W części południowej zachowane są 3 rezerwy oświatowe - 1 przy ul. Jeżowskiego oraz 2 przy ul. Kabackiej. Przewiduje się zlokalizowanie 3 rezerw w rejonie Pasma Pyrskiego i 1 na terenie Ursynowa Zachodniego. Realizacja obiektów na terenach rezerwowanych następować będzie sukcesywnie, w miarę zwiększania się liczby dzieci i młodzieży na danym terenie.

Zdrowie
Obecnie na Ursynowie istnieją przychodnie zdrowia działające w strukturze Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego, wspierane przez dość liczne nowe spółdzielnie i prywatne gabinety. W przyszłości wystąpi zapewne potrzeba zrealizowania nowych przychodni, np. w Paśmie Pyrskim. Niewątpliwie brakuje na terenie Gminy szpitala, którego budowę przewiduje się przy ul. I. Gandhi. Planowane jest także powstanie nowych obiektów opieki społecznej. Usługi zdrowia będą realizowane w oparciu o rozbudowywane Centrum Onkologii i nową inwestycję Szpitala Ursynowskiego.

Kultura i sztuka
W tej dziedzinie nie precyzuje się docelowych standardów. W miarę rozwoju mieszkalnictwa będą powstawały kolejne obiekty kulturalne. Zdecydowanie brakuje na Ursynowie hali widowiskowo-teatralnej, której powstanie przewidziano w przyszłości w centrum Ursynowa.

Służby ratownicze
Utrzymywana jest rezerwa terenowa pod budowę Strażnicy Straży Pożarnej u zbiegu ul. Płaskowickiej i Pileckiego. Lokalizację Pogotowia Ratunkowego proponuje się przy projektowanym szpitalu, u zbiegu ulic Gandhi i Rosoła.VI. Struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy - kierunki rozwoju.

Zaproponowane w Studium przekształcenia przestrzenne gminy mają na celu wytworzenie wielofunkcyjnego zurbanizowanego zespołu, z jednej strony jak najlepiej powiązanego z resztą organizmu miejskiego, tzn. z centrum miasta jak również z sąsiadującymi gminami, a z drugiej stanowiącego pełnowartościowy, miejski układ funkcjonalny i przestrzenny.

Powiązania układu ulicznego Ursynowa, uzupełniające istniejącą sieć drogową, zapewnią:
 • na kierunku zachodnim projektowane ulice: Poleczki, Wędrowców, Moczydło
 • na kierunku wschodnim przedłużenia ulic: Ciszewskiego, Płaskowickiej i Rosnowskiego
 • na kierunku północnym przedłużenie Al. KEN na terenie Mokotowa.


 • Studium zakłada wyrównanie istniejących dysproporcji w zakresie standardów przestrzennych i obsługi mieszkańców pomiędzy tzw. "Ursynowem wysokim+ i "Ursynowem zielonym+, na które składają się standardy mieszkalnictwa, dostępność komunikacyjna, wyposażenie w media, dostępność usług.

  W studium zakłada się wytworzenie centrum gminy, obejmującego swym zasięgiem tereny po obu stronach ul. Puławskiej. Ponadto na obszarze gminy wyodrębniono 14 rejonów urbanistycznych i określono funkcje, charakter przestrzenny i zasady zagospodarowania każdego z nich.

  Zostały także określone rozwojowe funkcje gminy, tj. funkcje o znaczeniu ponadlokalnym i prestiżowym oraz zostały zabezpieczone tereny pod ich realizację. Są to:

  • funkcje nauki - w oparciu o rozwój istniejących obiektów (rozbudowa wielofunkcyjnego kampusu SGGW, rozwój Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie) i powstanie nowych uczelni prywatnych na terenie gminy.
  • obsługa biznesu i mieszkańców - w oparciu o budynki biurowo - administracyjne w rejonie "Centrum+ i Al. KEN.
  • funkcje wystawiennicze i targowe - w oparciu nową inwestycję Międzynarodowych Targów Warszawskich
  • obsługa turystyki i rekreacji, z którą wiąże się rozwój bazy usług turystycznych sportowych, gastronomii, bazy hotelowej w oparciu o rozbudowę obiektów istniejących (Tory Wyścigów Konnych, ośrodek rekreacyjny w Powsinie, Ogród Botaniczny PAN), oraz inwestycje nowe, tj. sportowo-rekreacyny "Park Wyżyny+, wielofunkcyjny zespół sportowo-rekreacyjny "Park Kabaty+ wpisane w projektowany układ powiązań przyrodniczych, tras turystycznych i rekreacyjnych ścieżek rowerowych.
  • funkcje usługowe i produkcja nieuciążliwy - rozwijane na podstawie istniejącego zaplecza, tj. mieszkalnictwa


  Rozwój powyższych funkcji zagwarantuje miejsca pracy na terenie gminy, przełamie jej "sypialniany+ charakter i wpłynie między innymi na poprawę salda migracji do pracy z terenu Ursynowa.

  Zagospodarowanie terenów gminy wymaga szeregu skoordynowanych działań planistycznych, promocyjnych i inwestycyjnych, mających na celu podniesienie funkcjonalnych, technicznych i estetycznych walorów przestrzeni, Oprócz omówionych dziedzin i kierunków działań z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, przyrody, poprawy powiązań funkcjonalno-przestrzennych z miastem i regionem oraz rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, dla uzyskania pozytywnych efektów przyszłego zagospodarowania niezbędne są także inne przedsięwzięcia, z których ważniejszym jest rewitalizacja obszarów podlegających degradacjom przestrzennym.

  Należą do nich tereny osiedli budowanych w technologii "wielkiej płyty+ w latach 1972 - 1989. Podstawowym problemem tego rejonu jest rewitalizacja samych budynków mieszkalnych. Potrzebny jest program rewitalizacji o zakresie wykraczającym poza ramy gminy, w oparciu o ekspertyzy dotyczące stanu technicznego obiektów. Rewitalizacja powinna następować sukcesywnie z uwagi na różnice w stanie technicznym poszczególnych budynków, wynikające z okresu ich realizacji i winna postępować zgodnie z kolejnością powstawania osiedli.

  Zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy Warszawa - Ursynów uchwaliła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Warszawa - Ursynów. Studium nie jest przepisem gminnym i nie stanowi podstawy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Niemniej jego ustalenia są wiążące dla Zarządu i Rady Gminy realizujących przyjętą w nim politykę przestrzenną poprzez m.in. opracowywanie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego."
 • Administracja  |  Redakcja  |  Mapa serwisu  |  Zgłoś błąd  |  O serwisie
  © Copyright by Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy, 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61      Liczba odwiedzin: 5262 Wykonanie: AI